Kwaliteit & LRK

Het Kinderparadijs en Kwaliteit

Organisaties in de kinderopvang moeten voldoen aan strenge eisen. Daarmee is niet alleen de veiligheid van uw kind gewaarborgd, maar weet u ook dat het goed geregeld is met bijvoorbeeld de hygiëne op het kinderdagverblijf.
Bij Het Kinderparadijs streven we op verschillende gebieden naar de hoogste kwaliteit. Dat geldt voor de opvang van de kinderen, maar ook voor de opleiding van onze pedagogisch medewerkers, het nakomen van afspraken, het onderhoud en de hygiënische omstandigheden op onze locatie en onze administratieve afhandelingen.

Het Kinderparadijs  heeft daarnaast een digitaal kwaliteitssysteem handboek samengesteld. Hierin zijn de procedures, protocollen en dergelijke opgenomen die gehanteerd worden bij de locatie en het hoofdkantoor. Van de leidsters wordt verwacht dat zij weten hoe zij met deze protocollen en procedures om moeten gaan. Van een kinderopvangorganisatie waar de kwaliteit hoog in het vaandel staat mag je verwachten dat intern de zaken goed op orde zijn, de klant principieel centraal staat en er voortdurend wordt gewerkt aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Landelijk Register Kinderopvang (LRKP)

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangorganisatie die in het LRKP staat geregistreerd.

Hieronder vindt u de gegevens van Het Kinderparadijs zoals opgenomen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen:

LRKP Registratie Het Kinderparadijs (Kinderdagverblijf)
LRKP Registratie Het Kinderparadijs (BSO)