Pedagogisch beleidsplan

We vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Tijdens de breng- en haalmomenten is er gelegenheid om informatie over uw kind uit te wisselen. Voor de pedagogisch medewerkers is het belangrijk te weten hoe het kind zich voelt als het gebracht wordt en of er bijzonderheden zijn. Bij het ophalen vertelt de groepsleiding over de activiteiten van die dag, de slaaptijden, het eetgedrag en eventuele bijzonderheden. Gedurende het jaar wordt de ontwikkeling van uw kind gevolgd en vastgelegd door middel van een kindvolgsysteem. Deze observaties worden besproken tijdens de oudergesprekken.

Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan van Het Kinderparadijs staat beschreven wat de visie is en de uitgangspunten zijn met betrekking tot de ontwikkeling en begeleiding van het kind. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • Kinderen hebben behoefte aan veiligheid
  • Kinderen zijn competent en hebben behoefte aan ontwikkelingsstimulering
  • Kinderen hebben behoefte aan erkenning en waardering
  • Kinderen hebben normen met waarden nodig als basis voor eigenwaarde en sociaal gedrag.

Het pedagogisch beleidsplan vormt de basis voor de pedagogische werkwijze op alle locaties. Het volledige beleidsplan kunt u op de locatie inzien.